CAYIN Technology คือผู้พัฒนาระบบ Dynamic Digital Signage solutions, หรือระบบควบคุมจอที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงเครื่องเล่นสื่อดิจิตอล, เซิร์ฟเวอร์, และซอฟท์แวร์ ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานสื่อนอกบ้านหรือ OOH (out-of-home) ป้ายดิจิตอลที่เรียกว่า Digital signage นั้น บางครั้งก็เรียก digital sign, digital place-based media, digital screen network, narrowcasting, and electronic billboards, ก็คือการใช้สื่อผสมหรือแม้กระทั่ง สื่อที่โต้ตอบได้ tซึ่งสามารถใช้ได้สำหรับหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ในองค์กร, สถานศึกษา, พิพิธภัณฑ์, ร้านค้า, โรงแรม, หน่วยงานราชการ, สถานพยาบาล, and การคมนาคมขนส่ง.

February 22, 2016
CAYIN Develops Redundancy Program for Secured Digital Signage Playback...more

January 19, 2016
CAYIN Invites Visitors to Think Outside Digital Signage at ISE 2016...more

New Product Launch

SMP-NEO2

SMP-NEO2
Follow Us
Professional Digital Signage Solution Provider